תחומי השירות

תחומי השירות של החברה מתרכזים בשלבי הפרויקט השונים מתחילתם ועד סופם. החל משלב גיבוש צוות מתכננים, ניהול ותאום התכנון, הכנת אומדנים ולוחות זמנים, הכנת חומר למכרז וקבלת הצעות, ניהול מו"מ ובחירת קבלנים, ניהול ותאום הביצוע והפיקוח באתר עד גמר הפרויקט ואכלוסו.

בנוסף, חברתנו עוסקת בניהול תכנון סטטוטורי של תכניות מתאר ותבע"ות ופרויקטים של התחדשות עירונית.

 

ניהול הפרויקט

כל פרויקט שמופקד בידינו מופעל על ידי צוות מקצועי, באחריות מנהל פרויקט בכיר ותחת הנחיה ופיקוח אישיים של אחד מבעלי החברה. בשלבי הביצוע נמצא צוות מקצועי באתר עצמו לפיקוח צמוד על כל הפעילויות. הצוות מורכב ממפקחים בעלי נסיון.

אנו מציעים קשת רחבה של שירותים:
הלקוחות יכולים להזמין שירותים חלקיים בשלבים שונים של הפרויקט, או את מכלול השירותים המקיפים של ניהול פרויקט בשלמותו, מתחילתו ועד סופו.

שירותי הניהול, התאום והפיקוח ניתנים על ידינו לפרויקטים של בנייה, תשתיות ושירותי כלכלת הבנייה.

תכנון הפרויקט

טיפול במיפוי, מדידות ובדיקות קרקע

תקצוב – הכנת פרוגרמות והערכות כלכליות

לוח זמנים – עריכת לו”ז לתכנון המוקדם והמפורט

תיאום ומעקב – ניהול ותיאום התכנון של המתכננים והיועצים, ומעקב אחר התקדמות התכנון

תמיכה – תמיכה ביועצים ובמתכננים בתהליך הכנת המפרטים וכתבי הכמויות, תוך התאמה מלאה לתנאי הפרויקט ושמירה על אחידות המידע

הכנת אומדן תקציבי כולל לפרויקט

מכרזים וחוות דעת טכנית

מכרזים ופרסומם – תיאום ושיתוף בין היועצים המקצועיים ליועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע להכנת מסמכי המכרזים ופרסומם, כולל בדיקתם מבחינה מקצועית ומנהלית

קבלת ההצעות – ביקורת פורמלית וחשבונית של הצעות הקבלנים, כולל בדיקה של עמידה בתנאי המכרז

ניתוח ההצעות – ניתוח הצעות הקבלנים בצורה של טבלה השוואתית, הצגת סטיות מתנאי המכרז וטיפול לתיקונן

ניהול משא ומתן – ניהול מו”מ עם הקבלנים עד לקבלת הצעות אשר עונות לדרישות המכרז

חוות דעת – מתן חוו”ד למזמין על התקשרות עם הקבלן המומלץ לביצוע העבודה

חוזה – טיפול בעריכת הצד המנהלתי/טכני של החוזה, בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין

ניהול הבנייה והפיקוח

ניהול ותאום התכנון לביצוע

פיקוח על ביצוע העבודות

מעקב אחר לוח זמנים

בדיקת חשבונות

בקרת התקציב

טיפול בבעיות וחריגים

דיווח למזמין

סיום הפרויקט

תיקונים – רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלן במועד המסירה ופיקוח על ביצועם, עד לקבלתו הסופית של הפרויקט ומסירתו ללקוח