Nortel | AudioCodes

הפרויקט הוקם עבור חברת Nortel Networks אולם עם השלמתו, אוכלס על ידי החברה באופן חלקי ויתרת השטח אוכלסה על ידי חב' AudioCodes. לאחר מספר שנים חברת Nortel יצאה מהבנין וכל הבנין אוכלס על ידי AudioCodes כאשר במהלך השנים MEC טיפלה בכל עבודות הגמר של השינויים עבור החברות.

איירפורט סיטי

יזם: איירפורט סיטי
אדר’ הבנין והפנים: אורית גלעדי HOK + OWG לונדון
$10 מליון
16,000 מ"ר
2004-2000