מגדל עלית

הפרויקט תוכנן במלואו ביזמות של שתי חברות: אזורים וגן עלית, התקבל היתר לדיפון וחפירה שבוצעו בשטח אך הפרויקט הוקפא ונעצר. תב"ע חדשה שהוכנה חילקה את האתר לשני מגדלים למשרדים ולמגורים והוחל תכנון מחדש.

רמת גן

יזם: אזורים בע”מ | גן עלית בע"מ
אדריכל: ארקיטקטוניקה ניו-יורק | טיטו אדריכלים
$140 מליון
חניונים תת"ק 45,000 ומגדל בשטח של כ- 65,000 מ”ר
מגדל בן 70 קומות בגובה של כ- 290 מ’
כולל מסחר, משרדים, מלון ומגורים
2012-2008