Rothschild One

 

Tel Aviv

Habas Ltd.
Architect: Avner Yashar
$38 million
43,000 sqm
2007-2010